Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã, giám sát về công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách trong công tác phòng chống dịch Covid-19

21:26, Thứ Ba, 3-5-2022

Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã, giám sát về công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Xem Kế hoạch ở đây

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh