Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC

21:4, Thứ Bảy, 9-7-2022

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC

(Theo QĐ số 474/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT Tên thủ tục Thời gian giải quyết Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện Thời gian chi tiết Đơn vị thực hiện Người thực hiện
1 Công  nhận người uy tín trong đồng bào dan tộc thiểu số
1.004875.000.00.00.H50
Tại UBND xã: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày Bộ phận một cửa UBDN xã Công chức xã
Bước 2 Xử lý, tổng hợp hồ sơ 3,5 ngày   CT, PCT UBND xã
Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 0,5 ngày UBND xã Công chức xã
Bước 4 Chuyển hồ sơ cho Bộ một cửa thuộc UBND cấp huyện 0,5 ngày Bộ phận một cửa UBND huyện Công chức xã
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
1.004888.000.00.000. H50
Tại UBND xã: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày Bộ phận một cửa UBDN xã Công chức xã
Bước 2 Xử lý, tổng hợp hồ sơ 3,5 ngày   CT, PCT UBND xã
Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 0,5 ngày UBND xã Công chức xã
Bước 4 Chuyển hồ sơ cho Bộ một cửa thuộc UBND cấp huyện 0,5 ngày Bộ phận một cửa UBND huyện Công chức xã

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh