Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

21:15, Thứ Ba, 3-5-2022

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO XÃ HỘI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Theo quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT Tên thủ tục hành chính Tổng thời gian giải quyết Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện Thời gian chi tiết Đơn vi thực hiện Người thực hiện
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thẩm quyền của UBND xã 03 ngày làm việc Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
0,25 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 1,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 0,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 0,5 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 0,25 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 6 Chuyển hồ sơ về phòng LĐTB&XH huyện   Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quân, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thẩm quyền của UBND xã 03 ngày làm việc Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
0,25 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 1,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 0,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 0,5 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 0,25 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 6 Chuyển hồ sơ về phòng LĐTB&XH huyện   Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
3 Thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng thuộc thẩm quyền UBND xã 18 ngày làm việc Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 15 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
8 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 7 ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 1 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
4 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND xã 3 ngày làm việc Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
0,25 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 1,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 1 ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 0,5 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 0,25 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 6 Chuyển QĐ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hồ sơ về Phòng LĐTB&XH huyện   Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
5 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng thuộc thẩm quyền UBND xã 2 ngày làm việc Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
0,25 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
0,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 0,5  ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 0,25 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 0,25 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,25 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 6 Chuyển hồ sơ về Phòng LĐTB&XH huyện   Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
6 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện thuộc thẩm quyền UBND xã 15 ngày Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ
- Chuyển hồ sơ về chuyên môn xã xử lý
1 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 11 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 a - Xem xét thầm định hồ sơ
- Kiểm tra, xác minh.
- Dự thảo  văn bản trình ký.
1 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 2 b Soát xét hồ sơ 0,5  ngày UBND xã Công chức phụ trách/Lãnh đạo UBND xã
Bước 3 Ký thẩm định hồ sơ 0,5 ngày Lãnh đạo UBND xã Lãnh đạo UBND xã
Bước 4 Hoàn thiện kết quả 0,5 ngày UBND xã Công chức phụ trách
Bước 5 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ
Bước 6 Chuyển hồ sơ về Phòng LĐTB&XH huyện   Bộ phận TN&TKQ Công chức bộ phận TN&TKQ

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh