Cải cách hành chính - Xã Húc - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Cải cách hành chính

Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2024, các tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hình ảnh